- 4 Fiberföreningar ett skärgårdsnät -

Vi bygger skärgårdsnätet med statligt bidrag 

Bidraget som Stockholms Skärgårdsnät AB har fått genom Jordbruksverket är delvis finansierat med EU medel, kommer att användas till ett projekt att färdigställa och fibrera mellersta skärgården. På öarna Runmarö, Nämdö och Ornö finns idag redan driftsatta nät på ett begränsat geografiskt område på respektive ö. Dessa  byggdes under 2013 - 2016 med hjälp av statligt bidra och minst tio tusentals idéella timmar nedlagt arbete, enligt den s.k. byanätsmodellen som var den form av organisation som då förordades av bidragsgivarna (staten). Varje ö har idag en ekonomisk förening som äger och driftar sina fibernät.

Stockholms Skärgårdsnäts planer omfattar ett fibernät som täcker alla intressenter, både bofasta och fritidsboende, på de samverkande öarna inklusive kringliggande skärgård.
I Stockholms Skärgårdsnäts planer ingår inte bara samverkan kring bidrag och byggnation.  Man länkar också ihop de enskilda öarnas fibernät till ett stort nät som täcker större delen av södra och mellanskärgården.

Bakgrund

Utmaningarna med att bygga fiber i skärgården är många och det är nog därför de kommersiella aktörerna hittills inte har brytt sig om att bygga ut fibern till de mer glesbebyggda områdena i skärgården (eller fastlandet). De kommersiella aktörerna har en rätt krass och godtycklig inställning till var de vill bygga, även i tätbebyggda områden.Granskar man områden som upplåtits åt kommersiella aktörer så hittar man en del oförklarligt vita fläckar där man underlåtit att dra in fiber pga. "för få anmälda". Det här ger att man hittills inte har  ansett att skärgården är något "hett" område. 

Men som alltid med David och Goliat syndromet så kan även den här inställningen förändras nu när det börjar finnas färdiga nät som man som Goliat aktör kan köpa upp och plocka in i sin portfölj, en stor fara även för vårt skärgårdsnät.

Mål och vision

Utifrån den beskrivna bakgrunden ovan  har ett stort arbete sedan ett flertal år tillbaka dragit igång och möjliggjordes i och med Regeringens bredbandsstrategi och då främst via den s.k. byanätsmodellen och med statliga bidrag.

Stockholms Skärgådsnät AB har bildats för att säkerställa att påbörjat arbete enligt byanätsmodellen med att fibrera våra öar fortgår och att näten även i framtiden kommer att ägas, driftas, förvaltas och erbjuda prisvärda tjänster till såväl bofasta som fritidsboende. När projektet är färdigt senast 2020-12-31 kommer skärgårdsnätet ha minst 2000 acessbara fastigheter.

Vi verkar för att skärgården skall kunna leva och verka enligt samma förutsättningar som fastlandet. Vi ser också att den satsning som vi gör nu även kommer innebära nya möjligheter för arbetstillfällen för våra ungdomar och alla som vill leva och verka i skärgården i framtiden.

Vi vill också verka för att hålla alla kostnader nere för slutkundstjänster och även verka för att främja utveckling för tjänster som riktar sig mot att förenkla vardagen för både unga och gamla.

Vi ser på det sättet fram emot att jobba nära aktörer inom vård, omsorg, rehabilitering men även andra innovatörer av digitala tjänster som lämpar sig för vårt upptagningsområde och de som verkar och lever här.

Vill ni stödja vårt arbete så  kontakta oss vi tar tacksamt emot nya idéer och uppmuntrande tillrop som främjar vårt arbete.

Projektet

Stockholms Skärgårdsnät AB kommer att påbörja byggnationen till hösten 2017. Innan dess kommer ett antal upphandlingar att genomföras av både projektledning och entreprenörer som krävs för att bygga nätet för både mark, luft och vatten.

Projektet kommer att ledas och hållas samman av en huvudprojektledare via Stockholms Skärgårdsnät AB. Respektive ö (Ornö, Nämdö, Runmarö och Harö) kommer sedan att bli ett separat delprojekt med en delprojektledare som kommer att rapportera till huvudprojektledaren.

Projektet kommer att medföra mycket arbete i terräng som är relativt svårframkomlig då det inte finns vägar på många av de geografiska platser där byggnationen kommer att genomföras.

Vill du bli medlem så du också kan få fiber ?

Pågående upphandlingar

På denna länk finns samtliga pågående upphandlingar.

https://www.opic.com/upphandlingar/sverige/?q=Stockholms%20sk%c3%a4rg%c3%a5rdsn%c3%a4t

Här är länkar till de enskilda upphandlingarna.

Gräv och markarbeten

https://www.opic.com/upphandling/stockholms-skargardsnat-ab-markforlaggning-fiberkanalisation-(stockholms-skargardsnat-ab-orno)-aid56858df597aec3900689f56db762241f/

Förläggning av sjökabel

https://www.opic.com/upphandling/stockholms-skargardsnat-ab-sjokabelforlaggning-(stockholms-skargardsnat-ab-orno)-aid78437df04432bccfe9dd763675e9e295/

Material sjökabel

https://www.opic.com/upphandling/stockholms-skargardsnat-ab-sjokabel-(stockholms-skargardsnat-ab-orno)-aid9804b55974689306a46d2380a24162db/

Kommande upphandlingar

Inom en snar framtid kommer även upphandlingar av följande arbeten att annonseras:

  • Material inom kanalisation, fiberkabel m.m.
  • Fiberblåsning
  • Fibersvetsning
  • Arbeten i stolpnät, s.k. luftkanalisation
  • Transport och logistik, tex sjötransporter, marktransporter, lyft, persontransport

Detta kan man bevaka på följande länk. Det går även bra att höra av sig till oss så skickar vi ut information när upphandlingen påbörjas.

https://www.opic.com/upphandlingar/

Läs mer om våra fiberföreningar

Ornö Fiber är en ekonomisk förening som bildats för att med hjälp av bidragsmedel och medlemmarnas insatser bygga ett fibernät på Ornö och kringliggande skärgård. Vårt geografiska område sträcker sig från Aspö/Fåglarö i väst till Huvudskär i öst och omfattar ca 1 500 fastigheter varav 300 fastboende.

Nämdö Fiber är en förening som driver och bygger bredband i Nämdö skärgården. Allt började 2013 med förstudie och projektering. Vi är idag stolta över att vi har ett väl fungerande fibernät, där etapp 1 gick som planerat, både ekonomiskt och tidsmässigt.

Runmarö Bredband Ek. för.  (RBEF) som bildades på ett konstituerande möte 17 juni 2013. Föreningens ändamål är 
- att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett lokalt fibernät för bredband, Ledningsnätet, tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation.

Harö Bredband ekonomisk förening har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla
medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativt bredband för bl.a.
data- och telekommunikation. Medlemmar ska delta i verksamheten
genom att använda föreningens tjänster.